Knowledge - hub platforma je rezultat aktivnosti koje se preduzimaju u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih i nacionalnih partnera za pružanjesocijalnih usluga “kojiSRH Srbija realizuje uz pomoć i podršku Organizacije nemačke Vlade za međunarodnu saradnju - GIZ. Ovaj projekat je deo dvogodišnjeg regionalnog GIZ-ovog projekta “Socijalna prava za ranjive grupe,” SoRi, i usmeren je na poboljšanje dostupnosti, raznovrsnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite ugroženih vulnerabilnih grupa, pre svega romske populacije, žena, mladih, osoba sa invaliditetom, LGBT zajednice i obolelih od HIV/AIDSa. Kroz korišćenje Drop in centar Niš, Drop online u Beogradu, brojne i opsežene zagovaračke aktivnosti i umrežavanje sa nadležnim institucijama i organizacijama iz oblasti socijalne zaštite, ljudskih prava i antidiskriminacije, SRH Srbija doprinosi dugoročnom poboljšanju života navedenih vulnerabilnih grupa.