SRH Srbija je posvećena usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa relevantnim međunarodnim dokumentima koje je naša zemlja ratifikovala, a naročito sprovođenju ciljeva ustanovljenih Planom za akciju Internacionalne konferencije za populaciju i razvoj (ICPD PoA), kao najvažnije globalne inicijative za poboljšanje kvaliteta ljudskog života. Internacionalna konferencija o stanovništvu i razvoju stavlja ljudska prava i individualno blagostanje u centar razvoja.

SRH Srbija ima za cilj poboljšanje nacionalnih strategija i jačanje domaćih institucionalnih i ljudskih resursa kako bi se ubrzalo ostvarivanje ICPD PoA i Ciljeva održivog razvoja (SDGs), i u tom smislu preduzima sledeće radnje usmerene na:

01preispitivanje i usklađivanje implementacije nacionalnih strategija i planova, kao što je Strategija za reproduktivno zdravlje;

02povećanje pristupa kvalitetnijem i pouzdanijem planiranju porodice; i

03zalaganje za sprovođenje nacionalnih zakona i politika za implementaciju, uključujući rodno budzetiranje, unapređenje ekonomskih, socijalnih i političkih prava žena, smanjenje rodno zasnovanog nasilja, integrisanje sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja, povećanje upotrebe raspoloživih resursa u zdravstvenom sistemu,  i pristup kvalitetnim informacijama o reproduktivnom zdravlju i pravima.

Ciljevi odrzivog razvoja 3 i 5, u neposrednoj su vezi sa zdravstvenim izazovima, prosperitetom žena i devojčica i rodnom ravnopravnošću. Zahvaljujući SRH Srbija, prepoznati su kao pitanja od značaja za sve aktere, i treba da se nađu na listi prioriteta nacionalne agende za Ciljeve održivog razvoja, sa indikatorima kao što su: univerzalni pristup reproduktivnom zdravlju i pravima i integracija reproduktivnog zdravlja u nacionalne strategije i programme; i sveobuhvatno seksualno obrazovanje i poštovanje širokog spektra ljudskih prava, kao sto je to ustanovljeno ICPD Planom akcije i Pekinškom deklaracijom.

Da bi se ove aktivnosti efiksano sprovele SRH Srbija radi na jačanju partnerstava za efikasno učešće civilnog društva, nevladinog sektora, privatnog sektora i fondacija u sprovođenju ICPD PoA.

SRH Srbija čvrsto veruje da su seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena i devojčica, kao i eliminacija svih oblika nasilja nad ženama i devočicama i iskorenjivanje štetnih praksi, ključni za jednako i ravnopravno ostvarivanje i uživanje ljudskih prava i od esencijalnog značaja za održivi razvoj. Zato SRH Srbija ističe suštitnsku potrebu njihovog integrisanja u sve oblasti Post 2015 Agende. U oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i reproduktivnihprava, posebnu pažnju treba posvetiti pravima i potrebama mladih, uključujući pristup mladih seksualnim i reproduktivnim zdravstvenim uslugama i informacijama, uključujući i sveobuhvatno seksualno obrazovanje.


Relevantni međunarodni propisi i dokumenti

DOKUMENTI UJEDINJENIH NACIJA

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (1948)
Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
Drugi Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima koji ima za cilj ukidanje smrtne kazne
Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije
Konvencija protiv mučenja i drugih svirepih, nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka
Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena
Fakultativni protokol uz Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena
Deklaracija o zaštiti žena i dece u slučaju opasnosti i oružanom sukobu
Opcioni protokol uz ovu Konvenciju
Konvencija o pravima deteta
Pekinška deklaracija i Platforma za akciju
Pekinska deklaracija i Platforma delovanja
Rezolucija 1325 Saveta bezbednosti UN
Milenijumska deklaracija UN
Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida
Deklaracija o pravu i odgovornosti pojedinaca, grupa i društvenih organa da unapređuju i štite univerzalno priznata ljudska prava i osnovne slobode
Kodeks ponašanja lica odgovornih za primenu zakona
Konvencija o političkim pravima žena
Konvencija o statusu izbeglica
Konvencija o pravnom položaju lica bez državljanstva
Konvencija o smanjenju broja lica bez državljanstva
Međunarodna konvencija o suzbijanju i kažnjavanju zločina aparthejda
Konvencija o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka
Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka
Fakultativni protokol o učešću dece u oružanim sukobima uz Konvenciju o pravima deteta
Fakultativni protokol o prodaji dece, dečijoj prostituciji i dečijoj pornografiji, uz konvenciju o pravima deteta
Međunarodna konvencija o pravima osoba sa invaliditetom
Međunarodna Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom - pojednostavljena verzija
Standardna pravila UN za izjednačavanje mogućnosti koje se pružaju osobama sa invaliditetom
 

DOKUMENTI SAVETA EVROPE

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i protokoli (EKLJP)
Revidirana Evropska socijalna povelja
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv naselja nad ženama i nasilja u porodici
Konvencija o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanja
Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina
Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima
Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima
Dodatni protokol uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu koji se odnosi na inkriminaciju dela rasističke i ksenofobične prirode izvršenih preko računarskih sistema
Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini
Strazburška deklaracija o Romima
Preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope CM/Rec(2010)5 o merama za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta
Preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope br. R (97) 20 - O „govoru mržnje“
Preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope br. R (97) 21 - O medijima i promovisanju kulture tolerancije
Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije - Preporuka o generalnoj politici br. 1: Borba protiv rasizma, ksenofobije, antisemitizma i netolerancije
Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije - Preporuka o generalnoj politici br. 2: Specijalizovana tela na nacionalnom nivou za borbu protiv rasizma,     ksenofobije, antisemitizma i netolerancije
 

DOKUMENTI EVROPSKE UNIJE

Povelja Evropske unije o osnovnim pravima
Eropska platforma za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti
Strategija za ravnopravnost žena i muškaraca 2010-2015
Evropska stretegija za osobe sa invaliditetom 2010-2020
Direktiva Saveta 2004/113/EC za sprovođenje principa jednakog tretmana muškaraca i žena u pogledu dostupnosti i isporuke dobara i usluga
Direktiva Saveta 2000/78/EC kojom se ustanovljava opšti okvir za ravnopravan tretman u zapošljavanju i profesiji
Direktiva Saveta 2000/43/EC kojom se sprovodi princip jednakog tretmana svih osoba bez obzira na rasno ili etničko poreklo
Direktiva 2006/54/EC Evropskog Parlamenta i Saveta o sprovođenju jednakog tretmana muškaraca i žena u pogledu zaposlenja i zanimanja
Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2010/41/EU o primeni načela jednakog tretmana muškaraca i žena koji se bave određenom oktivnošću u svojstvu samozaposlenih lica
Direktiva Saveta 2010/18/EU o sprovođenju revidiranog Okvirnog sporazuma o roditeljskom odsustvu
Okvirna odluka Saveta 2008/913/JHA o borbi protiv izvesnih oblika izražavanja rasizma i ksenofobije putem krivičnog prava